Algemene Voorwaarden Quatre Mains Werkt! B.V.

1. Definities
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Quatre Mains Werkt! B.V.: QMWerkt!
b. Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met QMWerkt! een
Overeenkomst is aangegaan of wil aangaan, alsmede voor wie QMWerkt! leveringen en
prestaties verricht of zal verrichten alsmede voor wie een aanbod van QMWerkt! heeft
ontvangen.
c. Overeenkomst: iedere mondelinge en schriftelijke overeenkomst die tussen Afnemer en QMWerkt! tot stand komt en alle aanvullingen en wijzigingen daarop. Tevens vallen hieronder alle
rechtshandelingen betreffende deze Overeenkomst.

2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Afnemer en
QMWerkt!, waaronder niet limitatief begrepen Overeenkomsten, aanbiedingen, diensten en
offertes van of met QMWerkt!, ook indien deze niet (nader) zijn omschreven, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2. Deze Algemene Voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door werknemers van QMWerkt! en door derden die door QMWerkt! zijn ingeschakeld.

3. Aanbod en aanvaarding
1. Aanbiedingen van QMWerkt! zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is weergegeven. De
aanbiedingen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding bij QMWerkt! bekende gegevens.
2. Overeenkomsten komen tot stand door een schriftelijke bevestiging van QMWerkt! danwel
door het begin van de feitelijke uitvoering door QMWerkt!
3. Wijzigingen in de Overeenkomst en/of afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door QMWerkt! zijn bevestigd. Indien
afwijkingen en/of wijzigingen leiden tot een verhoging in de kosten, is QMWerkt! gerechtigd
deze door te berekenen aan Afnemer.

4. Prijzen
1. Alle prijzen vermeld in aanbiedingen en/of Overeenkomsten zijn vast en exclusief omzetbelasting.
2. Indien na het sluiten van de Overeenkomst verhoging van de kostprijs optreedt, dan is QMWerkt! gerechtigd om deze verhoging door te berekenen aan Afnemer of de Overeenkomst te
ontbinden zonder schadeloosstelling.

5. Levering
1. Bij levering Franco zijn de producten voor rekening en risico van Afnemer op het moment van lossen. Afnemer dient zorg te dragen voor deugdelijk ontvangstmateriaal, opslagfaciliteiten en voor een onbelemmerde en risicoloze bereikbaarheid van die opslagfaciliteiten.
2. QMWerkt! is bevoegd om te leveren in gedeelten. Bij een Overeenkomst waarbij een periode
en/of prijs is vastgesteld, dient afname te geschieden naar rato van de overeengekomen periode.
3. Indien QMWerkt! geen producten aan Afnemer kan leveren, omdat Afnemer deze producten
niet afneemt, is QMWerkt! gerechtigd om:
a. producten op te slaan;
b. producten te verkopen
dit alles voor rekening en risico van Afnemer. De eventuele hieruit voortvloeiende schade is voor rekening van Afnemer.
4. Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Betaling
1. Betaling aan QMWerkt! dient te geschieden vóór de op de factuur vermelde vervaldatum,
zonder verrekening, korting en/of opschorting, door voldoening op een QMWerkt! op te
geven bank- of girorekening.
2. Indien niet binnen overeengekomen vervaldag is betaald, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en zijn alle betalingsverplichtingen van Afnemer jegens QMWerkt! direct opeisbaar geworden. Vanaf dat moment is over de verschuldigde hoofdsom een wettelijke rente vermeerderd met 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd, alsmede alle op de inning van zijn vordering vallende, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Voor de buitengerechtelijke incassokosten wordt 15% van de verschuldigde hoofdsom gerekend met daarbij een minimum van € 10.000.
3. Indien niet voldaan wordt aan gestelde vervaldatum van artikel 6.1. is QMWerkt! gerechtigd om:
a. De Overeenkomst als ontbonden te beschouwen;
b. Alle leveringen uit Overeenkomsten met Afnemer te staken totdat een betaling is ontvangen. De
kosten voor opslag zijn voor rekening van Afnemer. Hierbij behoudt QMWerkt! het recht op volledige schadevergoeding.
4. Betalingen na vervaldatum door of vanwege Afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, gerechtelijke kosten, verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de opstaande vorderingen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Afnemer.
5. Op verzoek van QMWerkt! is Afnemer verplicht om medewerking te verlenen tot
vooruitbetaling van producten en/of diensten en/of voldoende zekerheid te verstrekken voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen van Afnemer.
6. QMWerkt! is bevoegd om vorderingen die Afnemer verschuldigd is of in de toekomst zal zijn in mindering te brengen op vorderingen die Afnemer heeft op QMWerkt!
7. Afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

7. Onderzoeksplicht en reclame
1. Afnemer dient bij aflevering op grondige en deskundige wijze te onderzoeken of de zaken aan de
Overeenkomst beantwoorden. Afnemer dient daarvan QMWerkt! binnen 7 dagen na aflevering, althans binnen 7 dagen nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, doch niet later dan 6 maanden na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te gegeven. Indien dit niet het geval is, vervalt het recht van reclame voor Afnemer. Indien Afnemer bezwaar heeft tegen de wijze waarop de Overeenkomst door QMWerkt! is uitgevoerd, moet Afnemer onmiddellijk daarvan bij levering van het product of na verlenen van de dienst danwel bij oplevering, aan QMWerkt! schriftelijk mededeling doen.
2. Indien reclames niet tijdig schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt Afnemer geacht akkoord te zijn met de geleverde producten en/of diensten.
3. Afwijkingen en verschillen die vallen binnen een, volgens de handelsgebruiken, redelijke productie- of gewichtstolerantie, gelden niet als tekortkomingen.
4. Een reclame als bedoeld in artikel 7.1. schort de betalingsverplichting van Afnemer niet op.
5. Beantwoordt het afgeleverde product en/of dienst niet aan de Overeenkomst dan is QMWerkt! slechts gehouden tot vervanging van het betreffende product, hetzij om een pro rata korting op
de prijs te verlenen. Dit is slechts ter keuze van QMWerkt!.
6. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd nadat QMWerkt! hiermee vooraf en schriftelijk akkoord is gegaan.

8. Eigendomsvoorbehoud
1. QMWerkt! behoudt zich het eigendom van door haar geleverde producten voor. Indien een
factuur van QMWerkt! ter zake van geleverde producten niet tijdig wordt betaald, of QMWerkt! op Afnemer een vordering heeft wegens tekortschieten in nakoming van een Overeenkomst, heeft QMWerkt! de bevoegdheid het door haar geleverde als haar eigendom terug te vragen.
2. Voor het geval QMWerkt! het eigendomsvoorbehoud wil uitoefenen, verleent Afnemer aan
QMWerkt! danwel aangewezen derden reeds nu voor alsdan onherroepelijke machtiging om
al die plaatsen te betreden waar eigendommen van QMWerkt! zich bevinden en die
producten terug te nemen.
3. Het is Afnemer verboden om de producten buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of op andere wijzen te bezwaren, zolang het eigendom van de geleverde producten niet op Afnemer is overgegaan. Afnemer is gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verkopen in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Afnemer dient deze goederen slechts alleen te leveren onder beding van het betreffende eigendomsvoorbehoud.

9. Ontbinding, overmacht en bevrijding
1. Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of tijdig aan enige verplichting voldoet welke voor hem uit de
Overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, onder
curatele stelling, stillegging of liquidatie van de onderneming van Afnemer, heeft QMWerkt! het recht, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. QMWerkt! is in die gevallen gerechtigd onmiddellijke voldoening van de openstaande vordering te vorderen.
2. Indien QMWerkt!, door omstandigheden buiten haar wil en/of schuld, een Overeenkomst niet,
niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, wordt dit aangemerkt als Overmacht voor QMWerkt! QMWerkt! is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade, die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst.

10. Aansprakelijkheid
1. Mocht in verband met de uitvoering van een met QMWerkt! gesloten Overeenkomst schade
ontstaan, dan is QMWerkt! niet aansprakelijk voor de schade indien deze is ontstaan door:
a. Een verplichte overheidshandeling;
b. Niet in rekening gebrachte diensten en/of adviezen;
c. Afnemer aangeleverde onjuiste en/of onvolledige gegevens waarvan QMWerkt! is uitgegaan;
d. Het gebruiken van producten en/of diensten in afwijking met door QMWerkt! gegeven
voorschriften en/of adviezen.
2. Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkig product als geleverd door QMWerkt! of
door een door QMWerkt! in rekening gebrachte gebrekkige dienst of advies, dan is de
aansprakelijkheid van QMWerkt! beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit
hoofde van door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van QMWerkt! beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het desbetreffende product c.q. dienst of advies, echter met een maximum van € 45.000,-.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van QMWerkt! ter zake van gebreken in geleverde goederen, jegens QMWerkt! en de door QMWerkt! bij de
uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.

11. Diversen en toepasselijk recht
1. De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van de Overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de Overeenkomst in haar geheel nietig c.q. onverbindend is. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
2. De administratie van QMWerkt! strekt tot volledig bewijs, behoudens tegenbewijs van Afnemer.
3. Op alle overeenkomsten met QMWerkt! is Nederlands recht van toepassing. Een beroep op
de bepalingen van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen is bevoegd van geschillen kennis te nemen. QMWerkt! behoudt zich echter het recht voor om de contractspartij aan haar hoofdvestigingsadres te dagvaarden.

12. Privacy
1. Voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij naar onze privacy verklaring: